کارشناسی رنگ و تصادفات خودرو


کارشناسی رنگ و تصادفات خودرو

مرکز کارشناسی خودرو وتعیین سلامت خودرو از لحاظ تصادفات و رنگ شدگی

خریداران و فروشندگان خودرو با تعیین وقت قبلی میتوانند در این مرکز کارشناسی خودرو مورد نظر را انجام دهند و برگه ی تعیین سلامت خودرو از لحاظ تصادفات و رنگ شدگی دریافت نمایند. برگه ی کارشناسی فوق دارای:

  • شماره سریال
  • با داشتن شماره شاسی خودرو، قابل پیگیری به صورت تلفنی
Read more