تودوزی

تودوزی و دوخت فرمان خودرو

ترمیم و تعویض تودوزی کلیه خودروهای داخلی و خارجی با استفاده از چرم های مصنوعی و طبیعی و همچنین تغییر رنگ و طراحی تودوزی و داشبورد و فرمان انواع اتومبیل ها با بهترین کیفیت انجام میگردد.

  • ترمیم تودوزی
  • تعویض تودوزی